reduir font ampliar font

català


                 

   

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA D´AUX. D´EQUIPAMENTS PER A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (TERRES DE L´EBRE)

2009/2425 – SERVEI DE RECURSOS HUMANS

2009/2425 – SERVEI DE RECURSOS HUMANS
Anunci
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA D´AUX. D´EQUIPAMENTS PER A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (TERRES DE L´EBRE)
Per decret de la Presidència, de data 18 de febrer de 2009, la Diputació de Tarragona convoca el següent procés selectiu:
Convocatòria 09/007 - Borsa d´aux. d´equipaments per a les dependències de les Terres de l´Ebre de la Diputació de Tarragona.
Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:
a) Posseir el Certificat d´estudis primaris o qualsevol altre de nivell superior.
b) Posseir el certificat de nivell A elemental de coneixements de llengua catalana orals i escrits de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d´acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l´Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de 0 a 10 punts), i s´ha d´obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la. Aquesta prova serà eliminatòria.
Entrevista:
Es realitzarà una entrevista de caràcter no eliminatori per valorar les competències i les habilitats dels aspirants en relació al lloc de treball. La valoració de l´entrevista serà de 0 a 5 punts.
Valoració currículum:
Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d´acord amb el següent barem:
1. Experiència laboral: (màx. 2,5)
a) L´antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.
Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s´ha de computar una vegada.
Documents justificatius (apartat a): certificat expedit per l´administració pública on s´hagin prestat els serveis.
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat. A raó de 0,10 punts per any complet treballat de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.
Documents justificatius (apartat b): informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d´altres igualment al·legats.
2. Cursos: (màxim 2,5 punts)
Es valora l´assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d´especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen.
Els interessats han d´aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d´hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.
Jornades fins a 9 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05 punts
De deu a dinou hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10 punts
De vint a trenta-nou hores . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20 punts
De quaranta a setanta-nou hores . . . . . . . . . . . . .0,35 punts
De vuitanta hores o més . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 punts
Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.
3. Altres titulacions: (màxim 1,5 punts)
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als llocs de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d´aquests llocs.
No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.
A efectes d´equivalència de titulació, només s´admeten les reconegudes pel Ministeri d´Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.
3.1.Pel Graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria o títol de formació professional de primer grau . . . . . . . . . . . . .1,50 punts
4. Coneixements de llengua catalana: (màxim 1 punt)
Es valoren els certificats de llengua catalana de la Junta
Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d´acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l´Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de - Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l´Estat espanyol.
- Diploma d´espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d´octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l´obtenció d´aquest.
- Certificat d´aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d´idiomes.
Funcions principals del lloc de treball:
- Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions per al seu correcte funcionament, tenir cura del seu material i mobiliari.
- Vigilar totes les exposicions que es realitzen a les sales del Palau Bofarull i col·laborar en el seu muntatge i desmuntatge.
- Preparar les instal·lacions i espais per a la seva correcta utilització en les diferents activitats que s´hi realitzen.
- Controlar i vigilar l´accés al Palau, els horaris d´utilització dels espais i el compliment de les normes d´ús per part dels usuaris.
- Rebre i atendre les persones que assisteixen als actes i activitats que s´organitzen en els espais del Palau Bofarull.
Procés selectiu:
Prova de català:
Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:
- Primera part. Consisteix en un exercici on s´avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
- Segona part. S´hi avaluarà l´expressió oral amb una conversa.
La durada màxima d´aquesta prova serà determinada pel tribunal.
Queden exempts de la realització d´aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana de conformitat amb el que disposen les bases tercera, apartats 1.g) i 2, i quarta, apartat 4.2, de les Bases generals, i es consideraran com a aptes.
Prova de castellà:
Només en el cas d´aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal. La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d´APTE per a participar en el procés selectiu.
Resten exempts de la realització d´aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de la realització d´aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi.
Prova pràctica:
Es realitzarà una prova pràctica de caràcter situacional relacionada amb les funcions principals del lloc de treball (es valorarà de 0 a 10 punts), i s´ha d´obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la. Aquesta prova serà eliminatòria.
Entrevista:
Es realitzarà una entrevista de caràcter no eliminatori per valorar les competències i les habilitats dels aspirants en relació al lloc de treball. La valoració de l´entrevista serà de 0 a 10 punts.
Valoració currículum:
Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d´acord amb el següent barem:
1. Experiència laboral:(màx. 2,5)
a) L´antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 29 66 18, de 9 a 14 hores o consultar la pàgina web de la Diputació de Tarragona: www.diputaciodetarragona.cat
Tarragona, 17 de febrer de 2009. ---
La secretària general, Pilar Sánchez Peña.
 

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies