reduir font ampliar font

català


                 

   

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) - PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)

Els Programes de Qualificació Professional Inicial , modalitat Pla de Transició al treball , tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l´alumnat el desenvolupament personal i l´adquisició de competències professionals que li permetin una inserció social i l

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

Els Programes de Qualificació Professional Inicial , modalitat Pla de Transició al treball , tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l´alumnat el desenvolupament personal i l´adquisició de competències professionals que li permetin una inserció social i laboral satisfactòria, així com ampliar les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els ensenyaments de formació professional i, si escau, obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

S’adrecen a nois i noies de 16 anys, o bé que els compleixin dintre l’any natural que comencen el programa, fins a 24 anys.

Àmbits d’actuació:

Mòduls A. Formació professional específica. Tenen la finalitat de desenvolupar competències d’un perfil professional a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica de nivell 1, reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional.
Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball (200-250 hores de pràctiques en empresa).

  Els perfils professionals ofertats són :
 • Auxiliar de Fabricació mecànica I instal.lacions electrotècniques.
 • Auxiliar de Vendes, oficina i atenció al públic.

Mòduls B. Formació bàsica de caràcter general. Ofereixen la recuperació i l’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, aprenentatges instrumentals bàsics, recursos personals i relacions laborals, etc.).
El procés formatiu inclou suport tutorial, de desenvolupament personal i orientació professional.

Mòduls C.Formació per a l’obtenció del GES. Corresponen a mòduls del currículum per a l’obtenció del graduat en educació secundaria. Es poden cursar en paral·lel o posteriorment als mòduls obligatoris (A i B) als centres de formació de persones adultes específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament.
Es poden fer a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
Aquest mòdul és optatiu.

CERTIFICACIÓ:

En l’àmbit acadèmic

 • per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà:
  exempció de la part cientificotecnològica de la prova
  d’accés i reconeixement de la qualificació global del PQPI en el càlcul de la nota final de la prova;
  exempció total de la prova si la qualificació global del PQPI és igual o superior a 8.
 • per a l’obtenció del graduat en ESO:
  opció de cursar els mòduls voluntaris C (set mòduls);
  si la qualificació global del PQPI és superior a 6,5 no cal cursar un dels mòduls C.

En l’àmbit laboral

 • acreditació de competències professionals.


Possibilitats en acabar el PQPI

  Un cop s’hagin finalitzat els mòduls obligatoris d’un PQPI es pot:
 • cursar un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) si se supera la prova d’accés o si se’n queda exempt.
 • obtenir el graduat en ESO (mòduls C).
 • accedir al món laboral amb una qualificació reconeguda.


CALENDARI PROCÉS PRE-INSCRIPCIÓ CURS 2012-2013

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies